روشهای ازمودن لاستیک

روشهای ازمودن لاستیک

روشهای ازمودن لاستیک

اساسی ترین خواص یک آمیزه لاستیک پخت شده خواصی هستند که با سنجشهای تنش -| کششی مشخص می شوند

اساسی ترین خواص یک آمیزه لاستیک پخت شده خواصی هستند که با سنجشهای تنش -| کششی مشخص می شوند، مخصوصاً کشش نهایی، ازدیاد طول نهایی و ماجولس، خواص فوق با اعمال تنش تحت سرعت معین به نمونه ای از لاستیک پخت شده - معمولا به شکل دمبل و با ضخامت معین (شکل زیر) بدست می آیند.

نمونهٔ پخت شدهٔ فوق در بین گیره های یک آزمون کننده اسکات یا انیسترون " قرار داده می شود.

گیرهها دو انتهای دمبل را با سرعت مشخصی به دو طرف مخالف میکشند و تنش نتیجه شده (برحسب پوند) ثبت میگردد. نیروی لازم به ازاء واحد سطح مقطع نمونه (بر حسب مگاپاسکال یا پوند براینچ مربع) برای جدا کردن و قطع نمودن نمونه (پاره کردن)، استحکام کششی نهایی نامیده می شود. ازدیاد طول در نقطه پارگی، ازدیاد طولا نهایی و نیروی لازم به ازاء واحد سطح مقطع برای ایجاد درصد افزایش طولی مشخص نمونه، ماجولس نامیده می شود. سه خاصیت ذکر شده خواص اصلی آمیزه می باشند که از طریق آزمون تنش - کشش بدست آمده و استحکام کل آمیزه لاستیکی را مشخص میکنند.

آزمون اساسی دیگر در صنعت لاستیک، ویسکو متر مونی است. یک ویسکو متر مونی از طریق مقدار نیروی لازم جهت چرخاندن چرخندهای با سرعت ۲ دور بر دقیقه در داخل یک حفره فلزی داغ و حاوی نمونهٔ لاستیکی گرم شده، ویسکوزیته نمونه لاستیکی را اندازه میگیرد.

هنگامی که ویسکو متر مونی برای لاستیک خام - نه آمیزه لاستیکی - انجام میگیرد ویسکوزیته حاصل، پس از زمان معینی (معمولاً ۴ دقیقه)، ویسکوزیته مونی پلیمر آن لاستیک نامیده شده و بطور تقریبی به وزن مولکولی متوسط الاستومر مربوط می شود. از طرف دیگر آزمون مونی برای یک نمونه موجود مخلوط لاستیکی - آمیزه تهیه شده ولی پخت نشده - آنقدر طولانی انجام میگیرد تا افزایش ویسکوزیته در اثر بوجود آمدن پیوندهای عرضی اولیه تعیین گردد. زمان لازم برای افزایش ویسکوزیته آمیزه تا حد معین (معمولاً ۵ واحد افزایش) و در دمای معین، زمان سوختگی (TS) نامیده می شود. این کیفیت چگونگی سرعت پخت یا خودگیری آمیزه لاستیکی را .در ادامه عمل مخلوط سازی یا فراورش مشخص میکند.

امروزه در اغلب موارد آزمون مونی جای خود را به رئومتر دیسک نوسانی " داده است که نه تنها زمان سوختگی را تعیین میکند بلکه سرعت و حالت پخت را نیز مشخص میکند. بر خلاف ویسکو متر مونی، که نیروی " لازم برای چرخش یک چرخنده را با سرعت معین تعیین میکند. ODR نیروی لازم برای به نوسان در آوردن یک دیسک تحت قوس مشخص شده (مثلاً ۱°C یا°C) را در داخل حفرهٔ داغ شده ای که با نمونهٔ آمیزه لاستیکی پرگشته تعیین میکند. لذا ODR بدرستی میتواند افزایش نیروی آمیزه کاملاً پخت شده را تعیین کند در حالیکه چرخندهٔ مونی هنگام شروع به پخت آمیزه و کاهش سیالیت آن شروع به لغزیدن میکند.

....انتقادات شما
انتقادات و پیشنهادات شما
ما را در تولید محصولات بهتر یاری کنید